logo
Xarita sayt
qaytmoq orqaga

АКЦИЯДОРЛАР ДИККАТИГА

«NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT» АЖ кузатув кенгаши, жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йигилиши 2016 йил 21 июнь куни соат 14.00 да жамият мажлислар залида утказилишини маълум килади.

Йигилишда катнашувчи акциядорларни руйхатга олиш 2016 йил  21 июнь куни соат 10.00 да бошланади.

Умумий йигилишда катнашиш хукукига эга акциядорлар шахсини тасдикловчи хужжат, вакиллари эса белгиланган тартибда расмийлаштириладиган ишончнома билан келишлари шарт.

Манзил: Наманган вилояти, Наманган шахри, «Тинчлик» кучаси, 3 уй, «Namangan-Avtotexxizmat» АЖ  мажлислар зали.  

Умумий йигилишнинг акциядорларга такдим этиладиган ахборотлар билан танишиш ва утказиладиган йигилиш буйича маълумотлар олиш учун (0369)-232-43-65, 232-17-04, телефонига мурожаат килиш ёки www.namatx.uz сайти оркали танишиш мумкин.

                                                         Йигилиш кун тартиби:

 1.      Йигилиш ишчи президиумини сайлаш.

 2.      Акциядорлар умумий йигилиш регламентини тасдиклаш.

 3.      Санок комиссияси аъзоларини сайлаш.

 4.      Кузатув кенгаши фаолиятининг 2015 йил якуни буйича хисоботини тинглаш.

 5.      Жамият бошкарув раисининг жамиятнинг 2015 йил молиявий хужалик фаолиятини якуни  ва белгиланган бизнес-режа курсаткичларини бажарилиши тугрисидаги хисоботи.

 6.      Жамиятни 2015 йил фаолияти натижалари буйича тафтиш комиссияси хулосасини тинглаш.

 7.      2015 йил якуни буйича йиллик хисоботларни, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботларини тасдиклаш.

 8.      Жамиятнинг узок муддатли ривожлантириш стратегиясини тасдиклаш

 9.      Жамиятни 2015 йил якуни буйича олган соф фойданинг таксимотини ва акциялар учун туланадиган дивидендлар микдори ва тулаб бериш муддатларини тасдиклаш.

 10.     Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини бир йил муддатга сайлаш.

 11.    Кузатув кенгаши аъзоларини бир йил муддатга сайлаш.

 12.    Жамиятнинг янги тахрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиклаш.

 13.   Корпоратив бошқарув кодексини жамият фаолиятига тадбик килиш

 14.  Жамият “Ички назорат тўғрисида”ги, “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги низомларини тасдиқлаш.

 15.  Жамият «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги, «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги, «Ижроия органи тўғрисида» «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги «Ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида»ги, янги таҳрирдаги низомини тасдиқлаш

 16.  Жамият акциядорлари томонидан 3 йил ичида талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият       ихтиёрида колдириш.

                                                                                                                       Маълумот тартиб раками № 01

Жамият акцияларига эгалик килувчилар руйхати тузиладиган сана: 2016 йил  21 май. Умумий йигилишда катнашиш хукукига эга булган акциядорлар руйхатини 2016 йил 15 июнь холатига шакллантирилади.

                                              «NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT» АЖ Кузатув кенгаши

 

Кўрсаткичларнинг номи Сатр коди №  Хисобот даври бошига Хисобот            даври охирига
Актив      
1. Узок муддатли активлар      
Асосий воситалар:      
Бошлангич (кайта тиклаш ) киймати (0100,0300) 010 1 999 617 1 983 939
Эскириш суммаси (0200) 011 1 383 017 1 456 306
Қолдиқ (баланс) киймати (010-011) 012 616 600 527 633
Узок муддатли инвестициялар, жами (040+050+060+070+080) шу жумладан: 030 1 028 357 1 034 156
Кимматли қоғозлар (0610) 040 41 122 35 888
Бошқа узок муддатли инвестициялар (0690) 080 987 235 998 268
1-булим буйича жами: (012+022+030+090+100+110+120) 130 1 644 957 1 561 789
II. Жорий активлар      
Товар-моддий захиралари, жами (150+160+170+180) 140 127 025 331 001
Ишлаб чикариш захиралари (1000,1100,1500,1600) 150 127 025 331 001
Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 191 769 478 452
шундан: муддати утган 211    
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900нинг айирмаси) 220 41 139 41 060
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) 240 57 350 340 023
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300) 260 6 047 11 642
Бюджетга солиқ ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) 270 40 427 14 014
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар бўйича бўнак туловлари 4500 280 5 952 1 276
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) 300 332 232
Бошқа дебиторлик қарзлар (4800) 310 40 262 70 205
Пул маблағлари, жами (330+340+350+360)  320 8 943 12 186
Хисоблашиш счётидаги пул маблағлари (5100) 340 3 292 10 882
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500,5600,5700) 360 5 651 1 304
II-бўлим бўйича жами: (140+190+200+210+320+370+380) 390 327 737 821 639
Баланс активи бўйича жами: (130+190) 400 1 972 694 2 383 428
Курсаткичларнинг номи Сатр коди №  Хисобот даври бошига Хисобот даври охирига
Пассив       
1. Ўз маблағлари манбалари      
Устав капитали (8300) 410 579 420 579 420
Резерв капитали (8500) 430 563 237 568 009
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 523 883 605 275
1-булим буйича жами: (410+420+430+440+450+460+470) 480 1 666 540 1 752 704
II-Мажбуриятлар      
Жорий мажбуриятлар жами (610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 306 154 630 724
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари 610+630+650+670+680+690+700+710++720+760) 601 131 975 213 813
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610    
Шўъба ва қарам хужалик жамиятларга қарз (6120) 630 17 048 50 108
Олинган бўнаклар (6300) 670 8 741 8 708
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 11 767 18 763
Мақсадли давлат жамгармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 30 906 46 929
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) 710   9 401
Мехнатга хақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 36 270 48 254
Кисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730 174 179 416 911
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 27 243 31 650
II-Бўлим бўйича жами: (490+600) 770 306 154 630 724
Баланс пассиви бўйича жами (480+770) 780 1 972 694 2 383 428
       
Жамият баланси «DAVR» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан текширувдан ўтказилиб тасдиқланган. Аудиторлик ташкилоти Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2010 йил ноябрда берилган 00005-сонли лицензиясига эга
«Namangan-Avtotexxizmat» акциядорлик жамиятининг  2015 йил якуни буйича                                                                                                                                                           молиявий натижалар тугрисида хисобот
Курсаткичлар Сатр рақами Хисобот даврида
Даромадлар (фойда) Харажатлар (зарар)
Махсулот (иш, хизмат) сотишдан соф тушум 010 5 010 917  
Сотилган махсулотларнинг таннархи 020   3 415 573
Махсулот (иш, хизмат)ларни сотишдан тушган ялпи фойда(зарар) (010-020) 030 1 595 344  
Давр харажатлари, жами (сатр 050+060+070+080) 040   1 299 717
Сотиш харажатлари  050   239 778
Маъмурий харажатлар 060   673 672
Бошка операцион харажатлар 070   386 267
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари 090 33 437  
Асосий фалиятнинг фойдаси (зарари) (030-040+090) 100 329 064  
Молиявий фаолиятнинг даромадлари,жами (120+130+140+150+160) 110 12 408  
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120 12 408  
Молиявий фаолият буйича харажатлар (180+190+200+210) шу жумладан 170   51 261
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180   51 261
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси  (зарари) (100+110-170) 220 290 211  
Даромад(фойда) солигини тулагунга кадар фойда (зарар) (сатр 220+/-230) 240 290 211  
Даромад (фойда) солиги 250   26 509
Фойдадан бощка соликлар ва йигимлар 260   20 104
Хисобот давридаги соф фойдаси (зарари) (сатр 240-250-260) 270 243 598