logo
Xarita sayt
qaytmoq orqaga

ЭЪЛОН

«NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT»

Акциядорлик Жамияти акциядорлари диккатига !

 

«NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT» АЖ кузатув кенгаши, жамият акциядорларининг навбатдаги           умумий йигилиши 2015 йил 8 май куни соат 14.00 да жамият мажлислар залида утказилишини             маълум килади.

       Йигилишда катнашувчи акциядорларни руйхатга олиш 2015 йил  8 май куни соат 10.00 да бошланади.

       Умумий йигилишда катнашиш хукукига эга акциядорлар шахсини тасдикловчи хужжат, вакиллари эса белгиланган тартибда расмийлаштириладиган ишончнома билан келишлари шарт.

Манзил: Наманган вилояти, Наманган шахри, «Тинчлик» кучаси, 3 уй, «Namangan-Avtotexxizmat» АЖ  мажлислар зали.  

Умумий йигилишнинг акциядорларга такдим этиладиган ахборотлар билан танишиш ва утказиладиган йигилиш буйича маълумотлар олиш учун (0369)-232-43-65, 232-17-04, телефонига мурожаат килиш ёки www.namatx.uz сайти оркали танишиш мумкин.

 

Йигилиш кун тартиби:

 1.      Йигилиш ишчи президиумини сайлаш.

 2.       Акциядорлар умумий йигилиш регламентини тасдиклаш.

 3.      Санок комиссияси аъзоларини сайлаш.

 4.      Жамият бошкарув раисининг жамиятнинг 2014 йил молиявий хужалик фаолиятини якуни  ва белгиланган бизнес-режа курсаткичларини бажарилиши тугрисидаги хисоботи.

5.      Жамиятни 2014 йил фаолияти натижалари буйича тафтиш комиссияси хулосасини тинглаш.

6.      Жамиятни 2014 йил фаолияти натижалари буйича аудиторлик текшируви хисоботини тинглаш.

7.      2014 йил якуни буйича йиллик хисоботларни, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботларини тасдиклаш.

8.      Жамиятни 2014 йил якуни буйича олган соф фойданинг таксимотини ва акциялар учун туланадиган дивидендлар микдори ва тулаб бериш муддатларини тасдиклаш.

9.       Кузатув кенгаши фаолиятининг 2014 йил якуни буйича хисоботини тинглаш.

10.   Кузатув кенгаши   аъзоларини бир йил муддатга сайлаш.

11.   Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини бир йил муддатга сайлаш.

12.   Жамият уставига узгартириш ва кушимчалар киритиш

13.   Жамият акциядорлари томонидан 3 йил ичида талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдириш.

                                                                                                        Маълумот тартиб раками № 01

       Жамият акцияларига эгалик килувчилар руйхати тузиладиган сана: 2015 йил  08 апрель.                    Умумий йигилишда катнашиш хукукига эга булган акциядорлар руйхатини 2015 йил 04 май холатига шакллантирилади.

                                                                                                                                                                Кузатув кенгаши

 

 

Кўрсаткичларнинг номи 

Сатр коди №

Хисобот даври бошига

 Хисобот            даври охирига

Актив

 

 

 

1. Узок муддатли активлар

 

 

 

Асосий воситалар:

 

 

 

Бошлангич (кайта тиклаш ) киймати (0100,0300)

010

2 008 922

1 964 470

Эскириш суммаси (0200)

011

1 297 037

1 359 761

Қолдиқ (баланс) киймати (010-011)

012

711 885

604 709

Узок муддатли инвестициялар, жами (040+050+060+070+080)

шу жумладан:

030

809 357

1 028 357

Кимматли қоғозлар (0610)

040

41 122

41 122

Бошқа узок муддатли инвестициялар (0690)

080

768 235

987 235

1-булим буйича жами: (012+022+030+090+100+110+120)

130

1 521 242

1 633 066

II. Жорий активлар

 

 

 

Товар-моддий захиралари, жами (150+160+170+180)

140

246 066

127 025

Ишлаб чикариш захиралари (1000,1100,1500,1600)

150

246 066

127 025

Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

218 715

191 769

шундан: муддати утган

211

 

 

Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900нинг айирмаси)

220

54 435

41 399

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120)

240

102 270

57 350

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300)

260

 

6 047

Бюджетга солиқ ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400)

270

14 774

40 427

Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар бўйича бўнак туловлари 4500

280

2 145

5 952

Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700)

300

 

332

Бошқа дебиторлик қарзлар (4800)

310

45 091

40 262

Пул маблағлари, жами (330+340+350+360)

320

4 914

8 943

Хисоблашиш счётидаги пул маблағлари (5100)

340

4 043

3 292

Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500,5600,5700)

360

871

5 651

II-бўлим бўйича жами: (140+190+200+210+320+370+380)

390

469 695

327 737

Баланс активи бўйича жами: (130+190)

400

1 990 937

1 960 803

Курсаткичларнинг номи

Сатр коди №

Хисобот даври бошига

Хисобот даври охирига

Пассив

 

 

 

1. Ўз маблағлари манбалари

 

 

 

Устав капитали (8300)

410

579 420

579 420

Резерв капитали (8500)

430

552 731

551 346

Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)

450

422 333

523 883

1-булим буйича жами: (410+420+430+440+450+460+470)

480

1 554 484

1 654 649

II-Мажбуриятлар

 

 

 

Жорий мажбуриятлар жами (610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600

436 453

306 154

шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари 610+630+650+670+680+690+700+710++720+760)

601

174 385

131 975

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)

610

18 000

 

Шўъба ва қарам хужалик жамиятларга қарз (6120)

630

21 747

17 048

Олинган бўнаклар (6300)

670

15 235

8 741

Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)

680

10 250

11 767

Мақсадли давлат жамгармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)

700

40 883

30 906

Мехнатга хақ тўлаш бўйича қарз (6700)

720

32 666

36 270

Кисқа муддатли банк кредитлари (6810)

730

262 068

174 179

Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташқари 6900)

760

35 654

27 243

II-Бўлим бўйича жами: (490+600)

770

436 453

306 154

Баланс пассиви бўйича жами (480+770)

780

1 990 937

1 960 803

 

 

 

 

Жамият баланси «ZIYO-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан текширувдан ўтказилиб тасдиқланган. Аудиторлик ташкилоти Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2007 йил 11 апрелда берилган  479-сонли гувохнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2008 йил 30 январда берилган 00211-сонли лицензиясига эга

«Namangan-Avtotexxizmat» акциядорлик жамиятининг  2015 йил якуни буйича молиявий натижалар тугрисида хисобот

Курсаткичлар

Сатр рақа

ми

Хисобот даврида

Даромадлар (фойда)

Харажатлар (зарар)

Махсулот (иш, хизмат) сотишдан соф тушум

010

4 019 574

 

Сотилган махсулотларнинг таннархи

020

 

2 457 612

Махсулот (иш, хизмат)ларни сотишдан тушган ялпи фойда(зарар) (010-020)

030

1 561 962

 

Давр харажатлари, жами (сатр 050+060+070+080)

040

 

1 351 985

Сотиш харажатлари

050

 

212 887

Маъмурий харажатлар

060

 

767 301

Бошка операцион харажатлар

070

 

371 797

Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари

090

54 717

 

Асосий фалиятнинг фойдаси (зарари) (030-040+090)

100

264 694

 

Молиявий фаолиятнинг даромадлари,жами (120+130+140+150+160)

110

128 939

 

Дивидендлар шаклидаги даромадлар

120

128 939

 

Молиявий фаолият буйича харажатлар (180+190+200+210) шу жумладан

170

 

38 934

Фоизлар шаклидаги харажатлар

180

 

38 934

Умумхужалик фаолиятининг фойдаси  (зарари) (100+110-170)

220

354 699

 

Даромад(фойда) солигини тулагунга кадар фойда (зарар) (сатр 220+/-230)

240

354 699

 

Даромад (фойда) солиги

250

 

23 527

Фойдадан бощка соликлар ва йигимлар

260

 

16 179

Хисобот давридаги соф фойдаси (зарари) (сатр 240-250-260)

270

314 993