logo
Xarita sayt
qaytmoq orqaga

Жамият Акциядорлари Диккатига

«NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT»

Акциядорлик Жамияти акциядорлари диккатига !

 

«NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT» АЖ кузатув кенгаши, жамият акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши 2016 йил 12 февраль           куни соат 15.00 да жамият мажлислар залида утказилишини маълум килади.

Йигилишда катнашувчи акциядорларни руйхатга олиш 2016 йил 12 февраль  куни соат  11.00 да бошланади.

Навбатдан ташкари умумий йигилишда катнашиш хукукига эга акциядорлар шахсини тасдикловчи хужжат, вакиллари эса белгиланган тартибда расмийлаштириладиган ишончнома билан келишлари шарт.

Манзил: Наманган вилояти, Наманган шахри, Тинчлик кучаси, 3 уй,                   «Namangan-Avtotexxizmat» АЖ  мажлислар зали. 

Умумий йигилишнинг акциядорларга такдим этиладиган ахборотлар                 билан танишиш ва утказиладиган йигилиш буйича маълумотлар олиш учун                    (0369)-232-43-65, 232-17-04, телефонига мурожаат килиш ёки www.namatx.uz сайти оркали танишиш мумкин.

 

 

Йигилиш кун тартиби:

 

1.      Йигилиш ишчи президиумини сайлаш.

2.      Акциядорларнинг навбатдан ташқари Умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.

3.      Санок комиссияси аъзолари сони ва таркибини тасдиқлаш.

4.      Эълон қилинган акциялар сонини аниқлаш:

5.       «Namangan-Avtotexxizmat» АЖ Уставига узгартириш ва кушимчалар киритиш.

6.      Низом матнига узгартириш ва кушимчалар киритиш

- «Умумий йигилиш тугрисида»;

-«Кузатув кенгаши тугрисида».

7.      Кузатув кенгашига куйидаги масалаларни хал этиш ваколатини бериш:

  - устав фондини купайтириш ва кушимча акцияларни чикариш буйича;

  - эмиссия рисоласи ва акцияларни чикариш тугрисидаги карорни тасдиклаш буйича;

 

 

                                                                                                 Маълумот тартиб раками № 01

Жамият акцияларига эгалик килувчилар руйхати тузиладиган сана: 2016 йил  12 январь. Умумий йигилишда катнашиш хукукига эга булган акциядорлар руйхатини 2016 йил 08 февраль холатига шакллантирилади.

 

 

 

«Namangan-Avtotexxizmat» АЖ 

 

                                                                                                      Кузатув кенгаши