logo
Xarita sayt
qaytmoq orqaga

ЖАМИЯТ ТАЪСИСЧИЛАРИ ДИККАТИ

«NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT»

Масъулияти чекланган жамияти

2017 йил 2 май куни соат 11-00да жамият маъмурий биносининг мажлислар залида «NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT» МЧЖ иштирокчиларининг умумий йигилиши утказилиши хакида хабар беради.

Жамият  манзили: Наманган шахри, Тинчлик кўча 3-уй.

Умумий йигилишда катнашувчи иштирокчиларни руйхатга олиш 2017 йил 2 май куни соат 9-30 да бошланади.

Кузатув кенгаши ва барча иштирокчилардан шахсларини тасдикловчи фукаролик паспорти билан юридик шахс номидан иштирок этадиган вакиллар эса амалдаги конун талабига мувофик расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари суралади. Иштирокчиларнинг ишончли вакили нотариал тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан  катнашишларини билдиради.

 Кун тартиби:


1.   Йигилиш ишчи президиумини сайлаш.

2.   Иштирокчиларнинг умумий йигилиш регламентини тасдиклаш.

3.   Санок комиссияси аъзоларини сайлаш.

4.   Жамият бошкарув раисининг жамиятнинг 2016 йил молиявий хужалик фаолиятини якуни ва белгиланган         бизнес-режа курсаткичларини бажарилиши тугрисидаги хисоботи.

5.   Жамиятни 2016 йил фаолияти натижалари буйича тафтиш комиссияси хулосасини тинглаш.

6.   Жамиятнинг 2016 йилдаги фаолияти натижалари юзасидан утказилган аудиторлик текширувининг                   хисоботини тинглаш.

7.   2016 йил якуни буйича йиллик хисоботларни, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботларини           тасдиклаш.

8.    Жамиятни 2016 йил якуни буйича олган соф фойданинг таксимотини тасдиклаш.

9.    Кузатув кенгаши фаолиятининг 2016 йил якуни буйича хисоботини тинглаш.

10.  Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини бир йил муддатга сайлаш.

11.  Кузатув кенгаши аъзоларини бир йил муддатга сайлаш.

12.  Жамият 2017 йил учун молиявий-хужалик фаолияти якунлари буйича аудиторлик текширувини                       утказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унга туланадиган хизмат хакини энг юкори                                     курсаткичини тасдиклаш.

13.  Жамиятнинг янги тахрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиклаш.

14.  Жамият акциядорлари томонидан 3 йил ичида талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият                         ихтиёрида колдириш.

15.   «Namangan SSTTM» МЧЖнинг тугатилиши тугрисидаги аввалрок кабул килинган карорни                                тасдиклаш.

Иштирокчилар йигилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан жамиятнинг корпоратив муносабатлар булимига шанба ва якшанбадан ташкари хар куни соат 9-00дан 17-00гача ёки (0369) 232-43-65 телефон оркали мурожаат килишилари мумкин.

Жамият веб сайти: www.namatx.uz         электрон почтаси: nam-avto@rambler.ru

 

«NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT» МЧЖ  Кузатув кенгаши