logo
Xarita sayt
qaytmoq orqaga

МУҲИМ ФАКТ акциядорлар диққатига

Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6–ИЛОВА

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

 

 

Тўлиқ:

«Namangan-Avtotexxizmat»  aksiyadorlik jamiyati

 

 

Қисқартирилган:

«Namangan-Avtotexxizmat» AJ

 

 

Биржа тикерининг номи:*

 

 

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

 

Жойлашган ери:

Наманган шахар, Тинчлик кўчаси, 3-уй

 

 

Почта манзили:

160115  Наманган шахар, Тинчлик кўчаси, 3-уй

 

 

Электрон почта манзили:*

nam-avto@namatx.uz

 

 

Расмий веб-сайти:*

www.namatx.uz

 

 

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

 

 

Муҳим фактнинг рақами:

06

 

 

Муҳим фактнинг номи:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

 

 

Умумий йиғилиш тури:

йиллик

 

 

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

14.07.2015 йил

 

 

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

22.07.2015 йил

 

 

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Наманган шахар, Тинчлик кўчаси, 3-уй

 

 

Умумий йиғилиш кворуми:

95,5 фоиз

 

 

Овоз беришга қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари

 

 

ёқлаш

қарши

бетарафлар

 

 

%

сони

%

сони

%

сони

 

 

1.

Йигилиш ишчи президиумини сайлаш.

100

415 364

0

0

0

0

 

 

2.

Акциядорлар умумий йигилиш регламентини тасдиклаш.

100

415 364

0

0

0

0

 

 

3.

Санок комиссияси аъзоларини сайлаш.

100

415 364

0

0

0

0

 

 

4.

Кузатув кенгаши фаолиятининг 2015 йил якуни буйича хисоботини тинглаш.

100

415 364

0

0

0

0

 

 

5.

Жамият бошкарув раисининг жамиятнинг 2015 йил молиявий хужалик фаолиятини якуни ва белгиланган бизнес-режа курсаткичларини бажарилиши тугрисидаги хисоботи.

100

415 364

0

0

0

0

 

 

6.

Жамиятни 2015 йил фаолияти натижалари буйича тафтиш комиссияси хулосасини тинглаш.

100

415 364

0

0

0

0

 

 

7.

2015 йил якуни буйича йиллик хисоботларни, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботларини тасдиклаш.

100

415 364

0

0

0

0

 

 

8.

Жамиятнинг узок муддатли ривожлантириш стратегиясини тасдиклаш

100

415 364

0

0

0

0

 

 

9.

Жамиятни 2015 йил якуни буйича олган соф фойданинг таксимотини ва акциялар учун туланадиган дивидендлар микдори ва тулаб бериш  муддатларини тасдиклаш. 

100

415 364

0

0

0

0

 

 

10.

Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини бир йил муддатга сайлаш.

100

415 364

0

0

0

0

 

 

11.

Кузатув кенгаши аъзоларини бир йил муддатга сайлаш.

100

415 364

0

0

0

0

 

 

12

Жамиятнинг янги тахрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиклаш.

100

415 364

0

0

0

0

 

 

13.

Корпоратив бошқарув кодексини жамият фаолиятига тадбик килиш

100

415 364

0

0

0

0

 

 

14.

Жамият “Ички назорат тўғрисида”ги, “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги,  “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги низомларини тасдиқлаш.

100

415 364

0

0

0

0

 

 

15.

Жамият «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги, «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги, «Ижроия органи тўғрисида» «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги «Ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида»ги, янги таҳрирдаги низомини тасдиқлаш

100

415 364

0

0

0

0

 

 

16.

Жамият акциядорлари томонидан 3 йил ичида талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият  ихтиёрида колдириш.

100

415 364

0

0

0

0

 

 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

 

 

1.

1. Умумий йигилиш ишчи президиуми  куйидагича тасдиклансин:

    Тохтабаев Рунис Абдуразакович –  «AVTOSANOAT INVEST»  МЧЖ бош директори 

    Вероника Николаевна Жомова - «Узавтотеххизмат» АБ Бизнесни истикболли режалаштиришни     ривожлантириш булими мутахассиси;

    Саидов Муйдин Каримович – Акциядор;

    Нуралиев Хусниддин Кутпиддинович - "Namangan-Avtotexxizmat" АЖ бошкарув раиси;

    Азизов Абдурашиб Абдулбориевич -  "Namangan-Avtotexxizmat" АЖ ишлаб чикариш директори.

 

 

2.

2. Акциядорларнинг умумий йигилиши регламенти тасдиклансин. 

 

 

3.

3. Санок комиссияси таркиби куйидагича тасдиклансин:

- Азизов Шавкатжон - "Namangan-Avtotexxizmat" АЖ кафолат булими мухандиси;

- Хошимхонов Аброрхон - "Namangan-Avtotexxizmat" АЖ хисобхона мутахассиси;

- Жураев Бекзод   - "Namangan-Avtotexxizmat" АЖ хисобхона мутахассиси. 

 

 

4.

4. Кузатув кенгаши фаолиятининг 2015 йил якуни буйича хисоботи тасдиклансин.  

 

 

5.

5. Жамият бошкарув раисининг жамиятнинг 2015 йил молиявий хужалик фаолиятини якуни ва белгиланган бизнес-режа курсаткичларини бажарилиши тугрисидаги хисоботи маълумот учун кабул килинсин.  

 

 

6.

6. Жамиятни 2015 йил фаолияти натижалари буйича тафтиш комиссияси хулосаси  маълумот учун кабул килинсин. 

 

 

7.

7. 2015 йил якуни буйича йиллик хисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботлари тасдиклансин. 

 

 

8.

8. Жамиятнинг узок муддатли ривожлантириш стратегиясини тасдиклансин.

 

 

9.

9. Жамиятнинг 2015 йил якуни буйича соф фойдаси 243 598,0 минг сум куйидагича таксимлансин:

      50% ёки 121 800,0 минг сум дивиденд туловига  

      50% ёки 121 798,0 минг сум  жамият ишлаб чикаришни ривожлантиришга 

                Хар бир акция учун 280 сумдан дивиденд хисобланиб, дивидендлар карор кабул килинган санадан бошлаб 60 кун ичида туланади. Дивидендни тулаш шакли: юридик шахслар учун пул утказиш йули оркали, жисмоний шахслар учун пластик карточкаларига ёки омонат хисоб ракамларига утказиб берилади.

 

 

10.

 

10. Жамият тафтиш комиссияси аъзолари куйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин:

1. Галина Ивановна Яновская - «AVTOSANOAT INVEST» МЧЖ булим бошлиги

2. Нишанов Одил Абсатарович - «AS-Наманган Сервис» ШК бош хисобчиси

3. Неъматшаев Мусо Мухаммаджонович - «Наманган-Автосавдо» МЧЖ бош хисобчиси.

 

 

 

11.

11. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари куйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин:

"Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги конуннинг 76-моддаси кура кузатув кенгаши аъзолигига 8 та номзоддан энг куп овоз олган 7 та номзодни акциядорлар бир йил муддатга  санок комиссияси хулосасига кура энг кам овоз туплаган 

1. Ибодов Узбекхон Назруллаевич        627 201 та овоз

2. Гайбуллаев Азизбек Асадович           200 314 та овоз

3. Каримов Алимджан Абидович           656 493 та овоз

4. Абдуллаев Аброр Азизхонович          657 075 та овоз

5. Абдумуминов Абдусаттор                   488 231 та овоз  

6. Саидов Муйдин Каримович                462 490 та овоз

7. Каримов Муроджон Муйдин угли      199 337 та овоз билан тасдиклансин.

 

 

12.

12. Жамият янги тахрирдаги ташкилий тузилмаси тасдиклансин.

 

 

13.

 

13. Корпоратив бошқарув кодексини жамият фаолиятига тадбик килиш тасдиклансин.

 

 

 

14.

14. Жамият “Ички назорат тўғрисида”ги, “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги,  “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги низомлари тасдиклансин. 

 

 

15.

15. Жамият «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги, «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги, «Ижроия органи тўғрисида»ги, «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги «Ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида»ги, янги таҳрирдаги низомини тасдиқлансин.

 

 

16.

16. Жамиятда 2012-2015 йиллар даврида акциядорлар томонидан талаб килиб олинмаган 481 582 (турт юз саксон бир минг беш юз саккиз икки) сум дивидендни жамият ихтиёрида колдирилсин.

        Жамият бошкарув раиси 3 ой муддатда акциядорлар руйхатини кайта инвентаризация килиб , «Наманган Вакт» депозитарийси билан солиштирган холда кайта руйхатга олишни, хамда «Namanagan-Avtotexxizmat» АЖ билан «Наманган Вакт» депозитарийси шартномасини бекор килиш билан бирга депозитария хизматларидан фойдаланишни хар бир акциядор зиммасига юклашни амалга оширсин.

 

 

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

 

 

Номзодлар тўғрисида маълумот

Овозлар сони

 

 

Ф.И.Ш.

Иш жойи

Уларга тегишли акциялар

 

 

сони

тури

 

 

1.

Ибодов У.Н.

«AVTOSANOAT INVEST»

МЧЖ

0

0

627 201

 

 

2.

Гайбуллаев А.А

«Узавтотеххизмат» АБ

0

0

200 314

 

 

3.

Каримов А.А.

«O’ZAVTOSANOAT» АK

0

0

656 493

 

 

4.

Абдуллаев А.А.

«AVTOSANOAT INVEST»

МЧЖ

0

0

657 075

 

 

5.

Ким.В.Н.

«O’ZAVTOSANOAT» АK

0

0

0

 

 

6.

Абдумуминов А.А.

«AVTOSANOAT INVEST»

МЧЖ

0

0

488 231

 

 

7.

Саидов М.К.

акциядор

25 578

оддий

462 490

 

 

8.

Каримов. М.М.

акциядор

90 212

оддий

199 337

 

 

 

 

 

 

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**

 

 

 

                           

 

 

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

 

Нуралиев Хусниддин Кутпидинович


Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:


Кильберг Раиса Геннадиевна


Веб-сайтда ахборот жойлаштирган

ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

 

Хошимхонов Аброрхон Мухторхонович

 

 

 

Муҳим факт юз берган вақт бўлиб, эмитент олий бошқарув органининг баённомаси тузилган сана ҳисобланади.

 

Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-32-ИЛОВА

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

«Namangan-Avtotexxizmat»  aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

«Namangan-Avtotexxizmat» AJ

Биржа тикерининг номи:*

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Наманган шахар, Тинчлик кўчаси, 3-уй

Почта манзили:

160115  Наманган шахар, Тинчлик кўчаси, 3-уй

Электрон почта манзили:*

nam-avto@ namatx.uz

Расмий веб-сайти:*

www.namatx.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

32

Муҳим фактнинг номи:

Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш

Эмитентнинг қарор қабул қилган органи:

акциядорлар умумий йиғилиш қарори

Қарор қабул қилинган сана:

22.07.2016 йил

Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана:

22.07.2016 йил

Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш*

бир дона акцияга сўмда:

280 сўм

бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):

21 фоиз

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш *

бир дона акцияга сўмда:

 

бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):

 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш *

бир дона қимматли қоғозга (сўмда):

 

бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да):

 

Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси

Бошлаш санаси

Тугаш санаси

оддий акциялар бўйича:

22.07.2016 йил

20.09.2016 йил

имтиёзли акциялар бўйича:

 

 

бошқа қимматли қоғозлар бўйича:

 

 

Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк):

пластик карточка ҳамда пул утказиш йули билан

 

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

 

             Нуралиев Хусниддин Кутпидинович


Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

 

             Кильберг Раиса Геннадиевна


Веб-сайтда ахборот жойлаштирган

ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

 

 

             Хошимхонов Аброрхон Мухторхонович

 

* Мавжуд бўлганда кўрсатилади.

Муҳим факт юз берган вақт бўлиб, эмитентнинг ваколатли органи баённомаси тузилган сана ҳисобланади.