logo
Xarita sayt

Strategiya

"Namangan-Avtotexxizmat" масъулияти чекланган жамияти таркибий булинмаларининг автомобиль, эхтиёт кисмлар ва бошка махсулотларни сотиш хамда автомобилларга хизмат курсатишни ривожлантириш истикболи ва тактикасини белгилайди ва шу максадда: 

  • бозорни маркетинг тадкикотларини олиб боради
  • оммавий ахборот воситалари оркали «GM Uzbekistan» компанияси томонидан ишлаб чикарилган автомобиллар рекламасини таъминлайди. 
  • автомобилларга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш хизматлари сифатини ошириш, хизмат хажмларини купайтириш ва тармогини ривожлантириш, янги технологияларни жорий килишни таъминлайди
  • корхона таркибий булинмаларининг харидорларга сифатли хизмат курсатиш буйича фаолиятини меъёрий ва рахбарий хужжатларга мувофик олиб борилишини таъминлайди.    
  • корхона  ходимлари  учун  кадрлар малакасини ошириш ишларини ташкил килади.
  • юкори   турувчи   ташкилотлар   ва  махаллий   бошкарув   органларида   вакиллик функцияларини амалга оширади.
  • жамият  таркибий  булинмалари фаолиятининг бошка барча йуналишлари буйича амалий ёрдам курсатади.

Бугунги кунда замонавий ускуналар билан жихозланган «Namangan-Avtotexxizmat» АЖ улкан техник имкониятларга, чет эл ва мамалакатимиз автомобиль  заводларида уз малакасини доимий ошириб келаётган, автомобиль саноати корхоналари талабидаги стандартларга мувофик хизматлар курсата оладиган мутахассисларга эга.

Жамият уз максади этиб янги технологияларни жорий этиш, автомобилларга техник хизмат курсатиш тармогини ривожлантириш, сифатини ва хажмини ошириш, «GM Uzbekistan” компанияси томонидан ишлаб чикарилган автомобилларни сотиш хажмини  ошириш ва ахолига курсатилаётган хизматлар маданиятини жахон стандартларига мос, юксак  аражага кутариш.

Бизнинг шиоримиз: «Эришилган ютуклар билан кифояланмаслик, сонга интилишда сифатни унутмаслик!»